Brangel logo

Algemene leveringsvoorwaarden Brangel Specials

Artikel 1 KOOP EN INSCHRIJVING
  1.1 Alle aanbiedingen op deze internet site zijn geheel vrijblijvend. Brangel Specials behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst van koop en verkoop en/of deelname aan een workshop/ persoonlijke begeleiding komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop Brangel Specials de gedane bestelling c.q. inschrijving heeft geaccepteerd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en/of diensten, de te betalen koopprijs en de wijze waarop de (aan)betaling zal plaatsvinden.
  1.2 Alle prijzen voor particuliere deelnemers zijn vermeld in Euro's, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Indien er geen prijzen zijn benoemd zijn deze op aanvraag beschikbaar.
  1.3 Retourzendingen
    Alle artikelen kan de koper binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna de koper zijn geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Brangel Specials worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien de koper dit aspect niet in acht neemt, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
  1.4 Bij annulering van deelname aan workshops (of huur atelier) kan uiterlijk 7 dagen van tevoren de workshop zonder extra kosten worden geannuleerd. Bij annulering binnen 7 dagen zijn de kosten van aanbetaling verschuldigd tenzij onder dezelfde voorwaarden tijdig een nieuwe datum wordt overeen gekomen.
Indien vanuit de persoonlijke begeleiding op indicatie (via PGB) een overeenkomst is gesloten zijn de bepalingen in die overeenkomst leidend.
  1.5 De koper is verplicht te controleren of de thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan de koper dit binnen 3 dagen melden per e-mail aan Brangel Specials ovv het ordernummer in het onderwerp van de e-mail en een duidelijke beschrijving waarom het artikel niet voldoet. Brangel Specials zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat de koper het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
  1.6 Indien de koper iets terugstuurt, dient die zich aan de
onderstaande richtlijn te houden:
    Stuur eerst een e-mail naar info@brangelspecials.nl zodat wij de zending kunnen verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
    Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
    Adresseer de artikelen, zorg voor voldoende frankering en verzend deze.
       
Artikel 2 BETALING
  2.1 Betaling dient voorafgaand aan levering van de goederen op gironummer 1339221 tnv Brangel Specials te Lelystad ovv ordernummer of factuurnummer te geschieden. In geval van deelname aan een workshop wordt uiterlijk 7 dagen voor de datum van de workshop het aan te betalen bedrag overgemaakt op dit gironummer. Het restant van de kosten voor de workshop wordt uiterlijk op de dag van de workshop betaald.

Indien er afspraken zijn gemaakt tot verkoop op rekening dient de uiterste betaaldatum op de factuur als leidend te worden beschouwd.
     
Artikel 3 LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
  3.1 De door Brangel Specials opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

Brangel Specials verplicht zich jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen. De zaken zullen van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.
  3.2 Eigendomsvoorbehoud
    De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Brangel Specials verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.
     
Artikel 4 RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
  4.1 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt de koper Brangel Specials daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis op de hoogte.
  4.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brangel Specials de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  4.3 Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Brangel Specials te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de koper komen.
         
Artikel 5 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
  5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
  5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.
         
Artikel 6 PRIVACY VERKLARING
  6.1 Brangel Specials zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van Uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Brangel Specials is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Lelystad onder nummer 39092600.
         
Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID
  7.1 Brangel Specials aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de workshops.

samen

Copyright © 2008 - Brangel Specials | Alle rechten voorbehouden

Sluit venster sluit venster